Alt Text

Ll. Fuglede sogn kirke

Søvang 15 B  
4490 Jerslev Sj.

E-mail til menighedsrådet:  7222@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: klik her 

Sikker post til sognet: klik her 

Antal folkekirkemedlemmer: 621 (per 1/1/2023)

 

BEMÆRK: Grundet geografien på Ll. Fuglede kirkegård er adgang til kirken ikke særlig handicapvenlig. Der forefindes en løs kørestolsrampe i våbenhuset der kan tage op til 300 kg. Kirkepersonalet vil være behjælpelig med at placere rampen, men man skal selv have hjælpere med til at navigere en kørestol ind i kirken. Vær desuden opmærksom på at der er meget lidt plads udenfor våbenhuset, cirka 2 meter fra trappetrin og hen til en stejl skrænt, så det er ikke sikkert at det er muligt at få en stor elektrisk kørestol ind.

Se på google maps

Image

Følg os på facebook

Image
Alt Text

Marianne Kistrup

Sognepræst
Becks vej 5 ,4490 Ubby

Tlf: 6030 8005 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

i Ubby, Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sogne.

Marianne Kistrup har kirkekontor i Ubby Præstegård.

Sikker mail - tryk her

Email.: MAKI@KM.DK

Fridag mandag

Alt Text

Præstesekretær

Lisbeth Larsson
Fugledevej 37
4480 St. Fuglede
Email: lisla@km.dk
Tlf. 2144 1001


Kontortid tirsdag - torsdag: kl. 10.00 - 14.00

Lisbeth vil varetage kirkebogsføringen for pastoratets seks sogne,

så skal du bruge en attest, have lavet en navneændring eller bruge kirken på anden måde, så kontakt Lisbeth Larsson. 

Alt Text

Ll. Fuglede Kirke

Alt Text

Kirken indvendig

Kirken har smukke hvælvinger

Alt Text

Prædikestolen

Alt Text

Alter

Alt Text

Alt Text

Døbefonten

Kirken er i Roskilde bispens jordebog ansat til en halv mark 1415 betænktes Vor Frue alter i kirken, som da havde egen præst. Dette alter nævnes atter 1443 men kirkens værnehelgen var S. Peder, hvilket fremgår af breve fra 1443 og 1447. 1567, da sognet talte 24 tiendeydere, var det annekstil Store Fugle­de. Kirken synes at have haft samme tilhørsforhold som hovedsognet, indtil den ved 1800'rnes midte tilhørte den senere konsejlspræsident Christian An­dreas Fonnesbech, der 1843 havde købt den nærlig­gende Vesterbygård (Jorløse sogn, Skippinge hrd.) af Lerchenborgs - og kirkens - ejer. Overgangen til selveje fandt sted 6. juli 1914.
Møntfund. En søsling fra Wismar med årstallet 1555 fundet på kirkegarden forevistes 1913-14 Nati­onalmuseet af kgl. bygningsinspektør Martin Borch. 

Kirken ligger i landsbyens sydvestre udkant tæt ved Tissø på en lille bakkeknold, som falder ret brat omkring bygningen på de tre sider, mens der på den fjerde side og mod nord siden er jævnere ter­ræn. Kirkegarden har bevaret gamle grænser mod øst og syd, men er på de to andre sider - navnlig den vestre - udvidet 1921-22 den gamle vest mur og kortere stykker af en ældre nord mur er dog bevaret. 

Kirkegardens hegn og indgange .Murene om­kring den gamle kirkegård slutter sig til ban­kens fod i et kantet forløb og står, bortset fra nord siden, næsten helt jorddækkede indvendig. 

Af middelalderlige mure er nu kun bevaret en mindre strækning vest for tårnet: en svær hvidtet mur, under afdækningen prydet af savskifte så vel udvendig som indvendig. 

Muren er i nyere tid udvendig forsynet med støttepiller og afdækkes med udadvendte vingesten, som efter 1918 har afløst nonnetegl. Den resterende del af den gamle kirkegårds vest mur stammer fra nyere tid(små gule sten) ligesom befæstnings murene i syd og øst, sidstnævnte med udvendi­ge støttepiller, der står dækket af cement, hvori er trukket kvaderlignende fuger. Resterne af en ældre nord mur er af kløvsten, som står blanke og afdækkes af udadvendte vingetegl. Murene omkring udvidelsen er pudsede med cement og står hvidtede, afdækket med indadvendte vingetegl. 

Hovedindgangen i nord er samtidig med udvidelsen 1921-22 og lukkes af to sortmalede smedejernsfløje, svarende til de ved hovedkirken benyttede. Ud for tårnets sydvesthjørne er den gamle kirkegårdsmur gennembrudt af en cementtrappe af hensyn til forbindelsen med vest udvidelsen; der er ligeledes i nyere tid anlagt trappeløb på den stejle kirkebankes sider mod syd og øst. 

I den gamle kirkegårds sydøstre og vestre hjørner står henholdsvis en elm og en hængeask; på den nye kirkegårds søndre del er en beplantning af birk og gran og inden for vest muren et læbælte af røn. 

Bygninger på kirkegården. 

Uden for den gamle kirkegårds nordøstre hjørne er 1899 opført et ligkapel, som efter udvidelsen af kirkegården danner hjørne.Den hvidkalkede, teglhængte bygning er i nygotisk stil med spidsbuet vest­portal og kamtakkede, blændingsprydede gavle. 1982 indrettedes toileti et adskilt rum bag øst gavlen. 1922 siges et nødtørftshusat væ­re opført ved vestre kirkegårdsmur.Det frem­træder som et skur med eternittag, bygget op mod ydersiden af nævnte mur, lige syd for den tidligere omtalte trappe. De indre skillevægge er nu fjernet, og skuret benyttes som opbeva­ringssted for graverens materialer. Der er et brolagt fortov omkring kirken.

PT ingen baby salme sang i Li. fulgede kirke

Her på siden vil der løbende blive opdateret med informationer til konfirmanderne og deres forældre

Konfirmandindskrivning 2022/23

Konfirmandindskrivningen foregår digitalt - der skal bruges  mitId..

Som udgangspunkt bliver den unge konfirmeret i bopælssognet.

Følg nedenstående link:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

Tilmeldingsfrist senest 20. august 2022. Ved overskreden frist kan man tage kontakt til en af pastoratets præster.

Her kan downloades nærmere beskrivelse af konfirmationsforløbet og dette dokument indeholder også en tilmeldingsformular som man kan udfylde og aflevere til en af præsterne, hvis man af den ene eller anden grund ikke kan benytte den elektroniske tilmelding.     Uddybende forklaring og tilmeldingsformular

Datoer for konfirmationer  generelt

Ubby: 3. og 5. søndag efter påske.

Dem der går på Ubby friskole konfirmeres 3. søndag i  lige år og 5. søndag i ulige år.

Dem der går på Hvidebæksskolen konfirmeres 3. søndag i  ulige år og 5. søndag i lige år.

l. Fuglede: sidste søndag i april.

St . Fuglede: 1. søndag i maj.

Jorløse: 2. søndag i maj

Rørby og Værslev: 1. og 2. søndag i maj.

Rørby er 1. søndag i lige år og 2. søndag i ulige år.

Værslev er 1. søndag i ulige år og 2. søndag i lige år.

Konfirmationer afholdes kl. 10.30, dog i Rørby og Værslev kl. 10.00.Datoer for konfirmationer  2024-25

  • 2024
   • 21/4 Ubby (Ubby friskole)
   • 28/4 Ll. Fuglede
   • 5/5 St. Fuglede
   • 5/5 Rørby
   • 5/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 12/5 Jorløse
   • 12/5 Værslev
  • 2025
   • 27/4 Ll. Fuglede
   • 4/5 St. Fuglede
   • 4/5 Værslev
   • 11/5 Jorløse
   • 11/5 Rørby
   • 11/5 Ubby (Hvidebækskolen)
   • 25/5 Ubby (Ubby friskole)

Langt de fleste danske børn er døbt i folkekirken. Engang gjorde kirken ikke noget for børnene, før de vendte tilbage som unge og skulle konfirmeres. I dag er det heldigvis anderledes. Muligheden for at blive mini-konfirmand i 3. klasse er folkekirkens tilbud til børn om allerede som 9-10 årig at lære nogle af de mange fantastiske bibelhistorier at kende. Historier, som ikke bare er vigtige i kristendommen, men som også er en væsentlig del af vores kultur.

Historierne om Adam og Eva, Noa og alle dyrene, Abraham og Isak, Josef og hans brødre, Moses i Egypten o.s.v., som alle hører hjemme i Bibelens Gammel Testamente.

Så er der historierne om Jesu fødsel og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer påske. Og selvfølgelig alle historierne om hans liv: for eksempel om dengang, han sagde, at kristendommen ikke kun er for de voksne, men mindst lige så meget er for børnene. Der er alle hans fortællinger: om den barmhjertige samaritaner, den fortabte søn og mange flere. Historier, der sammen med f.eks. Fadervor hører hjemme i Bibelens Ny Testamente.

Undervisningen af mini-konfirmander foregår i fritiden – typisk lige efter skoletid. Der leges, synges, tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes alder. At være mini-konfirmand er frivilligt og ingen betingelse for senere at blive konfirmeret.

Det er ikke undervisning i traditionel boglig forstand – vi lægger stor vægt på at det skal være sjovt og legende! Men vi skal lære lidt mere om kirke og kristendom – vi skal udforske kirkerummet og høre nogle gode historier fra vores kristne kulturskat og selvfølgelig også synge lidt undervejs – der er efterhånden et hav af gode nye (og gamle) sange og salmer – også for børn! Vi har også film og filmklip – en stor præstegårdshave el. sognegård og en dejlig rummelig kirke at boltre os i!

I Hvidebæk pastorat foregår mini-konfirmand undervisningen for Jorløse, Ll. Fuglede og St. Fuglede sognes vedkommende i oktober, november, december i Graverhuset ved St. Fuglede kirke og for Ubby samt Rørby og Værslev sognes vedkommende i de sidste 8-10 uger af skoleåret i Ubby præstegård.

Pastoratet sørger for bustransport fra skolerne.

Minikonfirmand for eleverne på Hvidebækskolen foregår i efteråret og munder ud i opførelse af krybbespil. Undervisningen foregår i sognegården i St. Fuglede.

Minikonfirmand for eleverne på Ubby Friskole og Rørby skole foregår i foråret. Undervisningen foregår i Ubby præstegård.

Kontakt sognepræsterne for nærmere oplysninger og tilmelding.

Henvendelser vedrørende kirkegårdene rettes til

For Ubby, Ll. Fuglede, Store Fuglede og Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg
Klosterparkvej 16
4400 Kalundborg
Email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 5951 2785
Fax: 5951 2786
Kontortid: 10-14 mandag-torsdag

Fællesmenighedsrådet for Rørby, Værslev og Ll. Fuglede

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Ruth Lang Sørensen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg
er.vores@mail.dk
2445 1413

NÆSTFORMAND
Torben Leopold Jørgensen
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg
torben-mariendal@mail.tele.dk
2498 7060

KIRKEVÆRGE (RØRBY KIRKE)
Kathrine Marie Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
3043 4120

KIRKEVÆRGE (VÆRSLEV KIRKE)
Tove Løfqvist
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
tovelofqvist@mail.dk 
5956 1816

KIRKEVÆRGE (LL. FUGLEDE KIRKE)
Henrik Grevy
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
4079 2021 (bedst om aftenen)

KASSERER, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Birthe Vibeke Andersen
Irisvej 4, Kaldred
4593 Eskebjerg
RoerbyVaerslevLlFuglede@outlook.dk

KONTAKTPERSON
Flemming Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
5950 4120

MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Janet Elizabeth Larsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland

SEKRETÆR
Anne-Mette Sørensen
Møllevej 24
4490 Jerslev Sjælland

2023

Rørby, Værslev og Ll. Fuglede fællesmenighedsråd

Møder holdes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden kl. 19.00. Sted offentliggøres her løbende.
Hvis der ikke er behov for et givet møde aflyses det.
Ved behov indkaldes der til ekstra møder som offentliggøres her.


Møder holdes som udgangspunkt den 2. torsdag i måneden i Sognegården kl. 19.00.

Torsdag den 5. januar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Fortroligt møde

Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Aflyst

Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 29. juni kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden

Torsdag den 24. august kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

Torsdag den 14. december kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede

 

2022

Rørby, Værslev og Ll. Fuglede fællesmenighedsråd

Torsdag den 20. januar kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede     Referat

Torsdag den 10. marts kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 5. maj kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 11. august kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat

Mandag den 14. november kl. 18.00 i Sognegården i St. Fuglede      Dagsorden     Referat